Untitled Document
Data pl v0.2 - by KESS Dzisiaj jest niedziela, 20 wrze¶nia 2020 r. 264 dzień roku
 
Untitled Document

Untitled
 Untitled
Strona główna
Ogłoszenia
Struktura organizacyjna
Statut
Regulamin
WĹ‚adze MZD
ZamĂłwienia publiczne
Przetargi Ogłoszone
Przetargi zakończone
BieĹĽÄ…ce utrzymanie drĂłg
Wnioski i formularze
Wykaz ulic
Wykaz rad osiedli
Oferty pracy
Kasa MZD
Strefa Parkowania
Regulamin
Biuro obsługi
Opłaty
Plan strefy
Kontakt
 
Struktura organizacyjna  

Władze MZD
     

Dyrektor: Marcin Wieruchowski

Główny Inżynier: Zofia Kałmucka

Główny Księgowy: Teresa Maroszek

DYREKTOR - KOMPETENCJE (¬ródło: Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarz±du Dróg w Ostrowie Wielkopolskim)
1. Kieruje całokształtem pracy MZD, reprezentuje go na zewn±trz na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego i ponosi odpowiedzialno¶ć za wyniki jego pracy.
2. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególno¶ci:
a) ustalenie regulaminu organizacyjnego, zatwierdzonego następnie przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
b) ustalenie ogólnych przepisów wewnętrznych, normuj±cych tok pracy poszczególnych stanowisk organizacyjnych MZD, nie ujętych w regulaminie organizacyjnym
c) podejmowanie ostatecznych decyzji w zakresie całokształtu spraw zwi±zanych z budow±, modernizacj±, utrzymaniem i ochron± dróg gminnych
d) odpowiedzialno¶ć za przestrzeganie dyscypliny pracy
e)sprawowanie nadzoru i odpowiedzialno¶ć nad wła¶ciwym i terminowym załatwianiem skarg i wniosków
f) decydowanie w sprawach osobowych pracowników MZD w zakresie przyjmowania, zwalniania i awansowania, a także nagradzania i karania
g) ostateczne akceptowanie: - rocznych planów i sprawozdań MZD - spraw przedstawianych przez MZD na posiedzeniach Rady Miejskiej - odpowiedzi na skargi i wnioski - umów na wykorzystywanie pojazdów prywatnych dla celów służbowych - rocznych planów urlopów pracowników MZD

-wstecz-
 
Untitled Document
 
Untitled Document


Copyright MZD 2009