Untitled Document
Data pl v0.2 - by KESS Dzisiaj jest niedziela, 20 września 2020 r. 264 dzień roku
 
Untitled Document

Untitled
ďťż Untitled
Strona główna
Ogłoszenia
Struktura organizacyjna
Statut
Regulamin
Władze MZD
ZamĂłwienia publiczne
Przetargi Ogłoszone
Przetargi zakończone
Bieżące utrzymanie dróg
Wnioski i formularze
Wykaz ulic
Wykaz rad osiedli
Oferty pracy
Kasa MZD
Strefa Parkowania
Regulamin
Biuro obsługi
Opłaty
Plan strefy
Kontakt
 
Struktura organizacyjna

Statut Miejskiego Zarządu Dróg

 
 

Załącznik do Uchwały Nr XL/398/2013 Rady Miejskiej
Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 października 2013 roku

STATUT
MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG
w OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, zwany dalej ,,MZD'' działa w szczególności na podstawie:

1) Uchwały Nr VI/70/2003 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej - jednostki budżetowej o nazwie Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim oraz nadania statutu,

2) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

3) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. Z 2013 r., poz. 260 ze zmianami ),

4) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2012 poz. 1137 ze zmianami ),

5) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. Z 2013 r., poz. 627 ze zmianami ),

6) Ustawy z dnia 29.01.2004 prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zmianami ),

7) Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zmianami ),

8) Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne ( Dz. U. Z 2012 r., poz. 1059 ze zmianami ),

9) niniejszego statutu.

§ 2.

Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim jest jednostką budżetową Gminy Miasta

Ostrów Wielkopolski, nie posiadającą osobowości prawnej, przy pomocy której Prezydent

Miasta Ostrowa Wielkopolskiego wykonuje obowiązki zarządcy dróg gminnych.

§ 3.

MZD obejmuje działalnością obszar miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Siedzibą MZD jest miasto Ostrów Wielkopolski.

§ 4.

MZD podlega Prezydentowi Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, funkcję organu założycielskiego

pełni Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 5.

•  Przedmiotem działania MZD jest zarządzanie drogami gminnymi w granicach Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.

•  Zadania MZD obejmują w szczególności:

1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej i przekazywanie ich organom

właściwym w sprawie sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego,

2) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg

oraz obiektów inżynierskich,

3) pełnienie funkcji inwestora,

4) utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń

zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,

5) realizacje zadań w zakresie inżynierii ruchu,

6) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywania innych

zadań na rzecz obronności kraju,

7) koordynacje robót w pasie drogowym,

8) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg, oraz pobieranie opłat

i kar pieniężnych,

9) prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów inżynierskich, oraz udostępnianie ich

na żądanie uprawnionym organom,

10) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu drogi i obiektów inżynierskich,

11) prowadzenie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,

12) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,

13) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub

powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,

14) wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich

dla ruchu, oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie

bezpieczeństwa osób lub mienia,

15) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,

16) sadzenie, utrzymanie, usuwanie drzew i krzewów, oraz pielęgnacja zieleni,

17) prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w gestii MZD,

18) sprawowanie nieodpłatnego trwałego zarządu gruntami w pasie drogowym,

19) realizacje zadań z zakresu budowy, utrzymania i oznakowania skrzyżowań dróg wewnętrznych z drogami gminnymi, oraz urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu związanych z funkcjonowaniem skrzyżowań,

20) utrzymanie czystości i oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych,

21) prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania,

22) zarządzanie, utrzymywanie i udostępnianie za opłatą kanałów technologicznych, zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych,

23) uzgadnianie z właścicielami nieruchomości zmiany zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego, w zakresie możliwości włączenia do drogi ruchu drogowego spowodowanego ta zmianą,

•  MZD wykonuje inne zadania określone przepisami prawa, a dotyczące zarządcy dróg gminnych.

•  Zarząd może wykonywać inne zadania zlecone przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

III. ORGANIZACJA MZD

§ 6.

 1. Miejskim Zarządem Dróg kieruje Dyrektor MZD, którego zatrudnia Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
 2. Zakres kompetencji Dyrektora w czynnościach podejmowanych na zewnątrz wynika

wprost z udzielonych mu pełnomocnictw przez Prezydenta Miasta Ostrowa

Wielkopolskiego.

•  Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:

1) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania MZD i kierowanie jego działalnością,

2) ustalenie organizacji wewnętrznej MZD.

§ 7.

•  Wszelkie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników wykonuje Dyrektor MZD.

2. Dyrektor MZD ustala Regulamin Pracy Miejskiego Zarządu Dróg.

3. Zasady wynagradzania reguluje ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

4. Dyrektor i pracownicy MZD mogą być upoważnieni przez Prezydenta Miasta

Ostrowa Wielkopolskiego, do załatwiania spraw w jego imieniu, w ustalonym zakresie,

a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych,

§ 8.

Majątek MZD stanowi własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski i może być wykorzystywany

jedynie dla potrzeb związanych z działalnością MZD.

§ 9.

Do składania oświadczeń woli w imieniu MZD w zakresie spraw finansowych wymagany jest

podpis dyrektora MZD lub pełnomocnika w razie jego nieobecności.

§ 10.

Strukturę organizacyjną oraz zakres działania komórek organizacyjnych MZD określa

Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora MZD i zatwierdzony przez Prezydenta

Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

IV. GOSPODARKA MAJĄTKOWA I FINANSOWA

§ 11.

 1. Podstawą gospodarki finansowej MZD jest plan finansowy dochodów i wydatków zwany ,,planem finansowym''.
 2. MZD posiada rachunek bankowy dla dochodów i wydatków, oraz odrębny rachunek bankowy dla zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 3. Dyrektor MZD sprawuje nadzór nad gospodarką finansową jednostki przy pomocy

Głównego Księgowego.

 1. Środki finansowe na działalność MZD pochodzą z budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz innych źródeł.
 2. MZD prowadzi działalność na podstawie planu finansowego opracowanego przez

Dyrektora, dostosowanego do uchwały budżetowej na dany rok.

 1. Wszelkie wpływy uzyskane przez MZD są odprowadzane na rachunek bankowy miasta Ostrowa Wielkopolskiego i stanowią dochody budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
 2. Wydatki MZD realizowane są z uwzględnieniem przepisów prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz innych przepisów.
 3. MZD prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.
 4. MZD sporządza sprawozdania finansowe oraz budżetowe i terminowo przesyła do

Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za pośrednictwem Skarbnika Miasta.

 1. MZD prowadzi wyodrębnioną ewidencję składników majątku będących w jego dyspozycji.

V. KONTROLA MZD

§ 12.

Kontrolę działalności i kontrolę rozliczeń finansowych z budżetem miasta, oraz stosowanych

zasad rachunkowości przeprowadzają upoważnieni przez Prezydenta Miasta Ostrowa

Wielkopolskiego pracownicy.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 13.

Przekształcenie lub likwidacja MZD może nastąpić jedynie na podstawie uchwały Rady

Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.

     
Statut MZD  
-wstecz-
 
Untitled Document
 
Untitled Document


Copyright MZD 2009